Kvartal 1

Första kvartalet 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 185 (650) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 784 (-2 776) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 433 (-29) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 50 582 (41 871) TSEK
 • Soliditet: 86 (91)%

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Bolaget har tilldelats EU-finansiering genom Innovative Training Network, som kan ses som ett intyg på att Bolagets forskning och teknik håller hög klass. Finansieringen täcker kostnaden för en forskartjänst under fyra år för framtida utveckling av IDOSE-tekniken för behandling av prostatacancer, och på sikt eventuellt andra cancerformer som t ex bröstcancer.
 • Organisationen har förstärkts med en Klinisk projektledare, Johan Glindre, och bolagets kommunikationschef, Annika Andersson, har tagit plats i företagsledningen.
 • SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA har tecknat ett avtal vilket innebär att sjukhuset blir det fjärde sjukhuset i SpectraCures kliniska program. Avtalet innebär en möjlighet att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier och vid ett framtida myndighetsgodkännande av metoden. SpectraCures och Memorial Sloan Kettering Cancer Centers planerade möte, ”Site Initiation Visit” genomfördes som planerat. Det var ett formellt möte för uppstart och genomgång av rutiner och utrustning.
 • FDA har godkänt SpectraCures uppdaterade protokoll för kliniska studier med bredare inklusionskriterier än tidigare, som gör det möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analys-underlaget för fortsatta kliniska studier. Även den uppdaterade mjukvaran med det nya mer användarvänliga gränssnittet, som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE® och styr hårdvaran, har godkänts. För läkarna i studien innebär den förbättrade grafiken bilder med högre upplösning och ett mer naturligt arbetsflöde. Det blir enklare och går snabbare att skapa en behandlingsplan i systemet och läkarna får även bättre återkoppling under själva behandlingen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik har gått vidare till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder. Detta efter en positiv granskning av europeiska patentverket.
 • Åtgärder har vidtagits i samband med coronautbrottet för att skydda bolagets medarbetare, för att ta ett samhällsansvar samt för att begränsa utbrottets eventuella effekter på bolagets verk-samhet. SpectraCure har kontroll över de saker vi kan styra över som till exempel utvecklingen av bolagets mjuk- respektive hårdvara och arbetet pågår planenligt. Vi stödjer och försöker underlätta för studiekoordinatorerna i deras arbete i den kliniska studien. Den täta kontakten och goda samarbetet resulterar förhoppningsvis i en förhöjd patientrekrytering när utbrottet väl klingar av. Patienter som är i en aktiv uppföljning är kvar i studien. För att säkerställa patientsäkerheten så sker klinikernas patientuppföljning via telefon och patienterna lämnar blodprov i den mån det är möjligt hos sin husläkare.
 • SpectraCure har kallat till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission, som kommer att innebära att Bolaget vid full teckning fullt ut kan finansiera den planerade fas 3-studien, säkerställa regulatoriska krav för accelerated approval, inleda kliniska program för nya indikationer omkring årsskiftet 2020/2021.
  SpectraCure är som tidigare meddelats industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Arbetet utförs av den redan finansierade industridoktoranden och påverkar inte vägen till marknaden för SpectraCure. I maj hölls årsmöte i projektet och SpectraCures industridoktorand presenterade resultaten från senaste året och en framgång i projektet. Resultaten är intressanta för bolaget, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer – våra stora folksjukdomar.