Kvartal 3

Tredje kvartalet 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

Tredje kvartalet 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 656 (692) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 348 (-3 054) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,02 (-0,04) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 300 (-3 072) TSEK

Nio månader, jan-sep 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 713 (2 005) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 942 (-9 979) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,12) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten – 10 642 (-6 648) TSEK
 • Soliditet: 95 (81) %

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • SpectraCure har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 5 maj 2020 och godkändes av den extra bolagstämman den 22 maj 2020. I samband med detta genomfördes en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i företrädesemissionen i form av units, som bestod av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie 
TO4.
 • Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU var den 4 augusti 2020. Därefter omvandlades BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO4. Genom företrädes­emissionen tillfördes SpectraCure cirka 140 MSEK före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Ett pressmeddelande kommunicerade, i samband med att publicering av Investerarbrev oktober, att Bolaget planerar för ett”Investigator Meeting” i november. Inbjudna till det digitala mötet kommer att vara ansvariga läkare och koordinatorer på de sjukhus som ingår i SpectraCures kliniska studie samt ytterligare personer från Bolaget. På agendan står bland annat diskussioner gällande statistik och resultat av genomförda behandlingar. Underlaget från ”Investigator Meeting” kommer delvis att ligga till grund för ett förnyat möte – ett rådgivningsmöte – med amerikanska Food and Drug Administration (FDA).
 • Prototypen har övergått till produkt och har nu den design och de funktioner som den kommer att ha vid en framtida lansering.