Kvartal 4

Fjärde kvartalet 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

Fjärde kvartalet 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 420 (1 243) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 465 (-3 706) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,04) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 751 (-3 407) TSEK
Helåret 2020
Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 133 (3 248) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 407 (-13 685) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,17 (-0,16) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -9 891 (-10 055) TSEK
 • Soliditet: 93 (88) %

 

Väsentliga händelser under helåret 2020

Första kvartalet 

 • Bolaget tilldelades EU-finansiering genom Innovative Training Network, som kan ses som ett bevis på att Bolagets forskning och teknik håller hög klass. Finansieringen täcker kostnaden för en doktorandtjänst under fyra år för framtida utveckling av IDOSE- tekniken för behandling av prostatacancer.
 • Organisationen förstärktes med en klinisk projektledare, Johan Glindre, och bolagets kommunikationschef, Annika Andersson, tog plats i företagsledningen.
 • SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA tecknade ett avtal. Avtalet innebär en möjlighet att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier och för ett framtida myndighetsgodkännande av metoden.
 • FDA godkände SpectraCures uppdaterade protokoll för kliniska studier med bredare inklusionskriterier än tidigare, som gör det möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar analysunderlaget för fortsatta kliniska studier. Även den uppdaterade mjuk-varan med det nya mer användarvänliga gränssnittet, som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE® och styr hårdvaran, har godkänts.

 

Andra kvartalet 

 • En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik gick vidare till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder. Patentansökan täcker en ny teknik för att öka precisionen ytterligare i företagets IDOSE-teknik.
 • Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK.

Tredje kvartalet 

 • SpectraCure har slutfört en företrädesemission av units. I samband med detta genomfördes en riktad nyemission av units till garanter och finansiell rådgivare i företrädesemissionen i form av units, som bestod av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4.
 • Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket. Genom företrädesemissionen tillfördes SpectraCure cirka 140 MSEK före emissionskostnader.

 

Fjärde kvartalet 

 • Ett Investigator Meeting genomfördes där statistik och resultat från genomförda behandlingar i bolagets kliniska studie diskuterades. De positiva mötesdiskussionerna ligger även till grund för den kommande ansökan om accelerated approval. Under mötet deltog läkare och representanter för de kliniker som ingår i studien.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.