Kvartal 2

Andra kvartalet 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

Andra kvartalet 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 872 (663) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 810 (-4 149) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,05) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 775 (-3 547) TSEK

Första halvåret 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 057 (1 313) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8 594 (-6 925) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,10 (-0,08) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 342 (-3 576) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 052 (32 669) TSEK
 • Soliditet: 83 (79) %

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Patentansökan vidare till PCT-fas och SpectraCure säkerställer utveckling och arbete. Arbetet och utvecklingen på SpectraCure fortskrider med flera parallella projekt. En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik har gått vidare till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder. Patentansökan täcker en ny teknik för att öka precisionen ytterligare i företagets IDOSE-teknik.
 • Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission av Units om högst cirka 140 MSEK.
 • Nytt framsteg i projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. SpectraCure är industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
 • Patentansökan för skydd av ny teknik inlämnad. SpectraCure ansökte om ett nytt patent hos Euro-peiska patentverket. Patentet avser den tekniska lösning som används i bolagets nya generation av behandlingssystem. Tekniken medger att samma ljusledare, optiska fiber, används för både behandling och dosövervakning, vilket tillsammans med mjukvaran IDOSE® är det som gör SpectraCures metod unik.
 • Större urval av möjliga patienter i Storbritannien, Kanada och USA för fortsatt klinisk studie. Som tidigare meddelats har amerikanska FDA godkänt SpectraCures nya reviderade studieprotokoll i den kliniska studien för behandling av patienter som drabbats av återfall av prostatacancer. Protokollet har även godkänts av myndigheterna i Storbritannien och Kanada. I det nya protokollet har inklusionskriterierna för Gleason-gradering utvidgats, vilket möjliggör ett större urval av kandidater som kan inkluderas i den kommande fas 3-studien. Dessutom har maxgränsen för storleken av prostatan tagits bort. Detta är positivt, eftersom resultaten visar att prostatans storlek inte är en begränsning för metoden. Även denna revidering utvidgar urvalet av möjliga patienter.
 • Normalläge i cancervården gynnar SpectraCures kliniska studie. De sjukhus SpectraCure samarbetar med i den kliniska studien för behandling av återfall av prostatacancer återgick till normal verksamhetsnivå efter coronarestriktionerna.
 • Företrädesemission genomfördes den 5 – 23 juni.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Riktad nyemission till garanter och finansiella rådgivare i samband med företrädesemissionen som fulltecknats genomförs.
 • Sista dagen för handel med BTU var 4 augusti 2020, varefter BTU omvandlades till aktier och teckningsoptioner av serie TO4. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO4 var den 10 augusti 2020.