Kvartal 1, 2021

Första kvartalet 2021

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 597 (1 185) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 773 (-3 784) TSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,04) kr
  • Periodens kassaflöde uppgick till – 4 309 (-3 624) TSEK
  • Soliditet: 92 (86) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 

  • SpectraCure förstärktes med konsulten och affärsutvecklaren Johan Ingemansson.
  • Bolaget publicerade statusuppdatering, resultatutvärdering och fortsatt planering under rådande pandemi beträffande klinisk studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer. Sammanlagt har 17 patienter genomgått behandlingen. Vid pandemiutbrottet pausades alla kliniska studier utom sådana som var relaterade till covid-19 vid flertalet sjukhus i världen. Teamet vid Memorial Sloan Kettering står redo att påbörja patientbehandlingar så snart omständigheterna medger. Vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto är cancerstudier pausade tills vidare. Dessutom gäller två veckors karantän vid inresa vilket praktiskt försvårar samarbetet i Kanada. Även teamet vid Princess Margaret Cancer Centre står redo att påbörja patientbehandlingar så snart omständigheterna medger. Vid UCLH i London återupptogs studien den 8 oktober 2020 och rekrytering är nu igång. SpectraCure avser som tidigare kommunicerats att ansöka om så kallad accelerated approval för metoden. För detta krävs robusta kliniska data från fas 2.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Valberedningen beslutade att föreslå omval av styrelseledamöterna Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg samt Sune Svanberg vid årsstämman i SpectraCure AB (publ) tisdagen den 18 maj 2021. Ingemar Kihlström föreslås för omval som styrelseordförande. Masoud Khayyami, nuvarande styrelseledamot, har avböjt omval. Valberedningen har beslutat att föreslå Dr. Homer Pien som ny styrelseledamot.
  • Johan Folkunger, SpectraCures nya VD, tillträdde den 3 maj 2021.