Kvartal 2, 2021

Andra kvartalet 2021

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 673 (872) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 955 (-4 810) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-0,05) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 206 (-5 775) TSEK

Första halvåret 2021 

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen. 

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 270 (2 057) TSEK 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -11 728 (-8 594) TSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,10) kr 
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 809 (-5 342) TSEK 
 • Soliditet: 92 (88)%

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021 

 • Valberedningen beslutade att föreslå omval av styrelseledamöterna Ulf Bladin, Hans Bornefalk, Ingemar Kihlström, Katarina Svanberg samt Sune Svanberg vid årsstämman. Ingemar Kihlström föreslogs för omval som styrelseordförande. Masoud Khayyami avböjde omval. Valberedningen beslutade att föreslå Dr. Homer Pien som ny styrelseledamot. 
 • Johan Folkunger, SpectraCures nya VD, tillträdde den 3 maj 2021. 
 • SpectraCure identifierade relevanta endpoints för att kunna genomföra en utvidgad fas 2b-studie. Den fortsatta studien avser att validera SpectraCures behandlingsmetod och den kliniska effekten baserat på de modifierade endpoints vid ett tillräckligt stort patientunderlag. 
 • SpectraCures nya generation av behandlingssystem godkändes av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Systemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien. 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut.