Kvartal 3, 2021

Tredje kvartalet 2021

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 249 (1 656) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 655 (-2 348) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,02) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –1 976 (-5 300) TSEK

januari till september 2021 

Siffrorna för 2021 och 2020 avser koncernen.

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 520 (3 713) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17 384 (-10 942) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,20 (-0,12) kr
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 785 (-10 642) TSEK
 • Soliditet: 92 (95) %

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021 

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SpectraCures ledningsgrupp har förstärkts med Johan Glindre, Head of Clinical Affairs och Johan Ingemansson, Head of Business Development. Båda personerna arbetar redan i Bolaget och genom att lyfta in dessa roller i ledningsgruppen ökas fokus på dessa för Bolaget centrala områden.
 • Organisationen har förstärkts med en Quality Assurance Manager vars fokus är kvalitetsarbete för att certifiera SpectraCures kvalitetssystem samt för att säkerställa att företagets nya generations behandlingssystem följer EU-regelverket för medicinsktekniska produkter (MDR).
 • SpectraCure publicerade en statusuppdatering gällande den kliniska studien för behandling av återfallspatienter med prostatacancer. Bolaget avser att förenkla protokollet vad gäller uppföljande besök för patienter som kommer att ingå i studien. Reserestriktionerna i USA och Kanada börjar lättas upp, vilket kan innebära att den kliniska studien kan komma igång i Nordamerika. För att ytterligare öka takten i studien undersöks även möjligheten att anställa personal på plats i USA. Efter möte med University College London Hospital (UCLH) konstaterade bolaget att UCLH är mycket angeläget om att rekrytera patienter till studien. SpectraCures ledning och styrelse bedömer att sannolikheten för att få accept för en accelerated approval har minskat. Skälet till detta är framför allt att Food and Drug Administration (FDA) numera bedöms vara mer restriktiv med beslut om accelerated approval. Detta innebär i sin tur att produktgodkännande för marknadslansering i USA med stor sannolikhet kan ske först efter en framgångsrikt genomförd fas 3-studie. Det är bolagets förhoppning att rekryteringen och behandling av patienter för fas 2 kommer att vara klar under 2022. En mer detaljerad tidsplan kommer att utvecklas när fas 2-resultaten är klara och Bolaget förankrat designen av fas 3-studien med FDA.
 • University College London Hospital (UCLH) det brittiska sjukhuset i SpectraCures kliniska studie, meddelar att man inom kort planerar att genomföra en behandling på en patient med återfall i prostatacancer.