Marknad

Den globala marknaden för förebyggande och behandling av prostatacancer förväntas nå 65 miljarder dollar 2021, vilket innebär en årlig tillväxt om 6.6 procent, enligt en rapport från BCC Research Market Forecasting1. Marknaden för enbart SpectraCures första medicinska indikationen, återfall i prostatacancer, är mycket stor. Årligen insjuknar ca 190 000 patienter i USA2. I Europa är motsvarande tal cirka 410 000 patienter3.

Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall i prostatacancer, vilket initialt är den målgrupp som adresseras av SpectraCure4. Med en uppskattad intäkt av cirka 35 000 € per patient är den potentiella initiala marknaden i USA och EU därmed värd omkring 23 miljarder kronor.

Primär prostatacancer

Därtill finns fler möjliga kategorier av cancerpatienter i senare skede, där obehandlad prostatacancer har mycket stor potential, det vill säga som ett direkt alternativ till strålning och kirurgi. Inom cancervården finns en stark trend för att uppnå ökad livskvalitet, inte bara överlevnad. Ledande forskare och läkare förordar klinisk utvärdering av SpectraCures metod. Få behandlingsmöjligheter existerar idag för återfallspatienter inom prostatacancer och nya metoder efterfrågas idag i både USA och EU . Detta, tillsammans med övriga fördelar, som begränsade biverkningar och möjligheten att upprepa SpectraCures behandling vid behov samt att metoden lämpar sig som komplement till annan behandling, borgar för att metoden kommer att tas emot väl.

Initial målmarknad – återfall av prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden, inte minst i USA och Norden . Ungefär 7,3 procent, drygt 1,4 miljoner fall, av totalt 19 miljoner nya cancerfall (i hela världen för vuxna män och kvinnor) under 2020, uppskattades vara prostatacancer (6).

Omkring 3 miljoner män uppskattades leva med prostatacancer under 2016 i USA(7). Cirka 9,9 miljoner människor dog av cancer i världen under 2020 och cirka 3,8 procent av dessa dödsfall var relaterade till prostatacancer.

Som jämförelse avlider cirka 2 000 kvinnor per år av bröstcancer (9). I Sverige lever i dag omkring 85 000 män som har eller har haft prostatacancer. Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt under de senaste 35 åren. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder, men med stigande ålder ökar förekomsten. Hälften av fallen återfinns hos män som är över 70 år.

SpectraCures initiala målgrupp är patienter med återfall efter strålbehandling. Anledningen är att det i praktiken bara finns två alternativ, ”watchful waiting” eller hormonbehandling, för denna patientgrupp.

Återfall rapporteras hos i storleksordningen 20–40 procent av alla som behandlats och ytterligare strålbehandling är inte acceptabel, eftersom dessa tumörer är strålningsresistenta och ytterligare behandling innebär hög risk för strålningsrelaterade komplikationer. Cytostatika är inte botande och bör endast ges som lindring vid sena stadier av sjukdomen. Hormonterapi (androgendeprivation) kan minska tumörstorleken och bromsa tillväxten, men är inte botande och förknippas med allvarliga biverkningar för patienterna. I USA och EU efterfrågas nya behandlingsmetoder från hälsovården för denna patientkategori och det medicinska behovet är stort.

Med tanke på dessa begränsningar finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsmetoder för patienter med återfall i prostatacancer. En sådan metod är interstitiell PDT, vilken är en minimalinvasiv modalitet. Interstitiell PDT har potential att ge patienterna betydligt bättre livskvalitet jämfört med till exempelvis hormonterapi.

Fler indikationer

Utöver prostatacancer finns andra cancertyper i exempelvis bukspottkörtel, huvud och hals, och bröst som kan adresseras med SpectraCures behandlingsplattform. SpectraCure har valt att initialt satsa på återfallspatienter inom prostatacancer som kommersialiseringsstrategi. När Bolaget kommit längre i att visa på god effekt har PDT som förstavalsbehandling av prostatacancer en mycket stor potential. PDT kan då erbjudas som ett direkt alternativ till strålning och kirurgi, för stora patientgrupper, där traditionella behandlingsformer inte är lämpliga exempelvis på grund av risk för biverkningar.

________________________________________________

1 BCC Research, “Prevention and Treatment of Prostate Cancer: Technologies and Global Markets”, March 2017.
2 http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-key-statistics] och 400 000 i EU [http://eco.iarc.fr/eucan/CancerOne.aspx?Cancer=29&Gender=1
3 I diskussion med onkologer och urologer uppskattas andelen lokala återfall i prostatacancer efter strålbehandling till omkring 10% av totala antalet diagnoser i USA. Skattningen är gjord av dr. Keith Cengel, professor i radiologisk onkologi vid University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Validiteten av skattningen har bekräftats av dr. Neil Fleshner, professor i urologi vid University of Toronto och uro- onkolog vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.
4 https://www.nature.com/articles/bjc201495.pdf?origin=ppub
5 http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/prostate-new.asp (http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf)
6 https://seer.cancer.gov/statfacts/html/prost.html
7 http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/prostate-new.asp (http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/27-Prostate-fact-sheet.pdf)
8 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik/cancersjukdomar-som-drabbar-flest
9 folkhalsomyndigheten.se
10 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/