Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad den 28 maj 2020. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Bolagsordning

Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen i SpectraCure AB (publ.) består av ordförande Masoud Khayyami, som representerar eget och närståendes innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Masoud Khayyami ersatte Fredrik Nilsson i juni 2021.

Övriga ledamöter inför årsstämman 2021 var Jan Karlsson, som representerar eget innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Dan Persson, som representerar eget innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
SpectraCure AB (publ)
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Eller per e-post till info@spcvalberedning.com

Styrelse

Ingemar Kihlström

Födelsedatum: 1952-07-10
Styrelseordförande
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 25 000 st

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala universitet, samt docent vid Uppsala universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982–1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bland annat på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Ilya Pharma AB, Miris Holding AB, Sensidose AB och SpectraCure AB. Styrelseledamot i: Attana AB, Emplicure AB, Health Invest AB, Prolight Diagnostics AB samt Respiratorius AB.

Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Homer Pien

Födelsedatum: 1963-06-20
Styrelsemedlem
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Homer Pien var senast Senior Vice Presedent och Chief Scientific Officer för Precision Diagnosis-klustret och dessförinnan Chief Technology Officer för Imaging System på Philips. När Homer Pien påbörjade sin anställning år 2012 på Philips hade han tidigare varit verksam vid avdelningen för radiologi vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School, där han ledde laboratoriet för medicinsk bildbehandling och beräkningar. Homer Pien har varit engagerad i två start-ups, varav det ena var ett bioteknikföretag för vilket han var grundare och VD innan företaget förvärvades. Tidigare under sin karriär har han även varit verksam vid MIT Lincoln Lab och Draper Lab. Han har en doktorsexamen i datavetenskap från Northeastern University (Boston, MA) och en MS Management från Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA).

Engagerad i SpectraCure sedan 2021-05-18.

Homer Pien är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Sune Svanberg

Födelsedatum: 1943-01-01
Styrelsemedlem
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Sune Svanberg är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för avdelningen för atomfysik i 28 år och för Lund Laser Centre i 15 år, samt medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år. Sune har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fem hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Engagerad i SpectraCure sedan 2003.

Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Prof. Katarina Svanberg

Födelsedatum: 1944-12-11
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Hon är sedan 2011 deltidsanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre.

Engagerad i SpectraCure sedan 2003.

Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Ulf Bladin

Född: 1964-05-25
Styrelsemedlem
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande VD för Prolight Diagnostics (publ) AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme

Engagerad i SpectraCure sedan 23-05-2019.

Ulf Bladin är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i bolaget.

Hans Bornefalk

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 28 750 st
Totala aktier med närstående*: 28 750 st

Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtechbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden.

Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23.

Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

*Närstående – Definition
Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.
Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.
Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.
Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.