Den kliniska studien

Syftet med behandlingarna är i det här skedet att hitta rätt dosnivå. Varje patient måste då en månad efter behandling utredas för eventuella biverkningar innan nästa patient kan behandlas. När dosnivån väl är fastställd finns inget krav på att vänta en månad tills nästa behandling. Då planerar vi att bedriva studien parallellt på flera sjukhus samtidigt.

Vägen till marknad

Vi genomför just nu en klinisk fas 1-studie vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada, som även planeras att utvidgas till andra sjukhus. Efter inledande fas I- och fas II-studier behövs ytterligare en något större studie i fas III innan myndigheterna kan lämna marknads­godkännande för tekniken. Vi planerar att först lansera tekniken och metoden i Nordamerika och EU. För ytterligare och fortsatt uppdaterad information, håll ett extra öga under fliken PRESS. Där finner ni alla press­meddelanden, nyhetsbrev, aktuella händelser mm.

Vissa sjukdomar drabbar ett relativt litet antal patienter i befolkningen. För att stödja utveckling av behandlingar för dessa patienter kan hälso­vårds­myndigheterna i USA respektive EU bevilja ”orphan drug status”, på svenska status för särläkemedel, för behandlingsmetoder som riktar sig mot dessa sjukdomar. I EU är kriteriet att sjukdomen i fråga ska förekomma hos högst 5 av 10 000 personer, och USA är kravet att sjukdomen förekommer hos högst 200 000 personer. Även om prostacancer är en vanlig cancerform är patientgruppen med återfall av prostatacancer förhållandevis liten, och faller under dessa kriterier. Om behandligen beviljas orphan drug status krävs mindre omfattande kliniska prövningar än annars inför godkännande. Det innebär också väsentligt lägre kostnader.

SpectraCures teknik skyddas av flera patent som täcker den medicintekniska utrustningen, mjukvaran för dosstyrning IDOSE, samt engångsartiklar. Totalt har SpectraCure 12 beviljade patent. Flertalet patent är godkända i de länder som representerar de största och viktigaste internationella marknaderna: Europa, USA, Kanada, Japan och Kina.

SpectraCures teknik

SpectraCures interstitiella PDT-system för fotodynamisk behandling är en medicinsk laserutrustning som används för att aktivera ett ljuskänsligt läkemedel som ges till patienten. Det är inte laserljuset i sig som ger effekten utan kombinationen med läkemedlet. Var för sig är de två ofarliga och utan effekt.

Förutom själva laserenheten omfattar systemet teknik för behandlingsplanering och beräkning av den optimala ljusdosen. Under laserljusleveransen kan IDOSE® även i realtid utföra justeringar av den planerade dosen för att säkerställa att hela tumören behandlas utan att närliggande organ skadas.

Behandlingsplanering, dosberäkning och funktionen att justera dosen under pågående behandling gör systemet unikt. Vi känner inte till något företag som arbetar med direkt jämförbar teknik.

För mer information om SpectraCures system med IDOSE®, läs under fliken TEKNIK

Vi har som mål att de kliniska studierna ska visa att vår metod har högre precision än andra behandlingsformer och därmed skonar känslig frisk vävnad, som nerver, kring prostata. Det skulle innebära färre biverkningar. Den höga precisionen åstadkoms tack vare att vi kan styra laserdosen med stor noggrannhet.

Investerarfrågor

Det innebär att SpectraCures aktier handlas på en aktiebörs, i vårt fall Aktietorget, och kan köpas och säljas av allmänheten. Vi har också en skyldighet att informera marknaden om nyheter och händelser inom bolaget.

SpectraCure bedömer att företagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda men det är upp till respektive investerare att säkerställa att villkor å deras sida uppfylls för att investeraravdrag skall erhållas. Se mer information i detta dokument.