SpectraCures aktie

SpectraCures aktie är i dag noterad på Nasdaq First North (sedan 2018-12-04) under kortnamnet (SPEC) och handlas via banker och fondkommissionärer.

SpectraCure är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK

Antal aktier: 81 636 827
ISIN: SE0007158118

Teckningsoptioner

Namn: SPEC TO3
Antal: 11 799 770
ISIN: SE0011762350

Två (2) teckningsoptioner 2019 av serie 3 (benämns även ”TO3” i Euroclear) berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 november till och med den 29 november 2019.