PDT med IDOSE®

Ett hinder för att använda PDT-behandling rutin¬mässigt har varit svårigheten att styra ljuset så tumören att exponeras för rätt mängd ljus för att uppnå tillräcklig behandlings¬effekt. SpectraCure har utvecklat dosplanerings-plattformen IDOSE® för just detta ändamål.
SpectraCures system med mjukvaran IDOSE® har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient.
I etablerad prostatacancervård är det normala att man riktar in sig på att behandla hela körteln trots att själva cancertumören bara utgör en mindre del av volymen. Syftet med denna behandlingsstrategi är att inte riskera att missa någon del av cancertumören. Mot bakgrund av detta var intentionen med SpectraCures behandlingsmetod initialt att behandla prostatakörteln i sin helhet med maximalt antal ljusledare.
SpectraCure har sedan vidareutvecklat mjukvarusystemet IDOSE® vilket lett till en förbättrad precision och möjligheten att även utföra så kallad fokal PDT-behandling.
Vid fokal behandling fokuserar man enbart på att behandla själva cancertumören inne i prostata. Fokal PDT-behandling kräver att läkaren har information om placering och storlek av tumören, något som kan ges av exempelvis MR-bilder.
Fokal PDT-behandling är främst aktuellt för två olika kategorier av prostatacancerpatienter. Den ena gruppen är patienter med primär prostatacancer med låg risk för spridning, och den andra gruppen är patienter som behandlats med strålbehandling men fått återfall.

.

Individualiserad dosimetri

Ljusdosen från varje enskild optisk fiber övervakas i realtid så att den kan justeras under behandlingens gång. Därför kan tekniken potentiellt minska risken för ofullständig behandling och göra behandlingsresultatet oberoende av vävnadsvariationer.

Noggrannhet

SpectraCures system med IDOSE® ger en riktad behandling eftersom PDT-effekten endast uppstår i det område där ljusdosen levereras.

Precision

Skador på vävnad som omger behandlingsområdet kan potentiellt minimeras genom SpectraCures system med IDOSE® eftersom det är möjligt att övervaka och justera ljusdosen från varje individuell optisk fiber.

Säkerhet

Invärtestumörer kan behandlas med SpectraCures teknik utan de risker som förknippas med till exempel joniserande strålning.

Intervju med dr Neil Fleshner

Den 21 november 2017 arrangerade SpectraCure ett möte där, bland andra, dr Neil Fleshner deltog. Dr Fleshner är professor vid avdelningen för urologi vid universitetet i Toronto och ansvarig uro-onkolog vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto där de första tre patienterna i företagets kliniska fas 1-studie behandlats.

P18 generation 2

Innan produktlansering uppdateras SpectraCures P18-system med modern formgivning samt förbättrat användargränssnitt och ergonomi. Detta steg görs delvis för att sänka produktionskostnaderna för systemet. Dessutom förväntar sig framtida användare design och användargränssnitt som motsvarar en modern medicinteknisk utrustning.

Tillsammans med vidareutveckling av mjukvaran IDOSE® resulterar detta i att nästa generation av SpectraCures system kommer vara lättare att arbeta med för sjukhuspersonalen och även mer anpassningsbart efter patienternas  individuella förutsättningar.