PDT med IDOSE®

Ett hinder för att använda metoden rutin­mässigt har varit svårigheten att styra ljuset i syfte att exponera tumören för rätt mängd ljus för att uppnå tillräcklig behandlings­effekt. SpectraCure har utvecklat dosplanerings­plattformen IDOSE® för just detta ändamål.

SpectraCures system med mjukvaran IDOSE® har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient.

Individualiserad dosimetri

Ljusdosen från varje enskild optisk fiber övervakas i realtid så att den kan justeras under behandlingens gång. Därför kan tekniken potentiellt minska risken för ofullständig behandling och göra behandlingsresultatet oberoende av vävnadsvariationer.

Noggrannhet

SpectraCures system med IDOSE® ger en riktad behandling eftersom PDT-effekten endast uppstår i det område där ljusdosen levereras.

Precision

Skador på vävnad som omger behandlingsområdet kan potentiellt minimeras genom SpectraCures system med IDOSE® eftersom det är möjligt att övervaka och justera ljusdosen från varje individuell optisk fiber.

Säkerhet

Invärtestumörer kan behandlas med SpectraCures teknik utan de risker som förknippas med till exempel joniserande strålning.

Intervju med dr Neil Fleshner

Den 21 november 2017 arrangerade SpectraCure ett möte där, bland andra, dr Neil Fleshner deltog. Dr Fleshner är professor vid avdelningen för urologi vid universitetet i Toronto och ansvarig uro-onkolog vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto där de första tre patienterna i företagets kliniska fas 1-studie behandlats.

Om fokal PDT-behandling

Fokal PDT-behandling, en förhållandevis ny behandlingsstrategi, möjliggör en anpassad behandling där tumören sitter på begränsad del av ett organ.

I den kliniska fas 1-studie SpectraCure genomför används det maximala antalet nålar vid behandling av patienter med stor prostatakörtel där målet är att behandla körteln i sin helhet. I etablerad prostatacancervård är det normala att man riktar in sig på att behandla hela körteln trots att själva cancertumören bara utgör en mindre del av volymen. Syftet med denna behandlingsstrategi är att inte riskera att missa någon del av cancertumören.

Vid fokal behandling fokuserar man enbart på att behandla själva cancertumören inne i prostata. Fokal PDT-behandling kräver att läkaren har information om placering och storlek av tumören, något som kan ges av exempelvis MR-bilder.

Fokal PDT-behandling är främst aktuellt för två olika kategorier av prostatacancerpatienter. Den ena gruppen är patienter med primär prostatacancer med låg risk för spridning, och den andra gruppen är patienter som behandlats med strålbehandling men fått återfall.

P18 generation 2

Innan produktlansering uppdateras SpectraCures P18-system med modern formgivning samt förbättrat användargränssnitt och ergonomi. Detta steg görs delvis för att sänka produktionskostnaderna för systemet. Dessutom förväntar sig framtida användare design och användargränssnitt som motsvarar en modern medicinteknisk utrustning.

Tillsammans med vidareutveckling av mjukvaran IDOSE® resulterar detta i att nästa generation av SpectraCures system kommer vara lättare att arbeta med för sjukhuspersonalen och även mer anpassningsbart efter patienternas  individuella förutsättningar.