Unik och patenterad teknik – PDT med IDOSE®  

Ett hinder för att använda PDT-behandling rutinmässigt har varit svårigheten att styra ljuset så tumören att exponeras för rätt mängd ljus för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. SpectraCure har utvecklat dosplaneringsplattformen IDOSE® för just detta ändamål.
SpectraCures system med mjukvaran IDOSE® har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient.
I etablerad prostatacancervård är det normala att rikta in sig på att behandla hela körteln trots att själva cancertumören bara utgör en mindre del av volymen. Syftet med denna behandlingsstrategi är att inte riskera att missa någon del av cancertumören. Mot bakgrund av detta var intentionen med SpectraCures behandlingsmetod initialt att behandla prostatakörteln i sin helhet med maximalt antal ljusledare.
SpectraCure har sedan vidareutvecklat mjukvarusystemet IDOSE® vilket lett till en förbättrad precision och möjligheten att även utföra så kallad fokal PDT-behandling.
Vid fokal behandling fokuseras enbart på behandling av själva cancertumören inne i prostata. Fokal PDT-behandling kräver att läkaren har information om placering och storlek av tumören, något som kan ges av exempelvis MR-bilder.
Fokal PDT-behandling är främst aktuellt för två olika kategorier av prostatacancerpatienter. Den ena gruppen är patienter med primär prostatacancer med låg risk för spridning, och den andra gruppen är patienter som behandlats med strålbehandling, men fått återfall.
Tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska behandlingar med PDT vid Lunds universitetssjukhus och i samarbete med andra ledande forskare internationellt. Globalt utförs årligen totalt omkring en miljon PDT-behandlingar av hudtumörer, och SpectraCure är världsledande i utvecklingen av PDT för inre tumörer.

en film om tekniken

Individualiserad dosimetri

Ljusdosen från varje enskild optisk fiber övervakas i realtid så att den kan justeras under behandlingens gång. Därför kan tekniken potentiellt minska risken för ofullständig behandling och göra behandlingsresultatet oberoende av vävnadsvariationer.

Noggrannhet

SpectraCures system med IDOSE® ger en riktad behandling eftersom PDT-effekten endast uppstår i det område där ljusdosen levereras.

Precision

Skador på vävnad som omger behandlingsområdet kan potentiellt minimeras genom SpectraCures system med IDOSE® eftersom det är möjligt att övervaka och justera ljusdosen från varje individuell optisk fiber.

Säkerhet

SpectraCures teknik har potential att behandla inre solida tumörer utan de risker som förknippas med till exempel joniserande strålning.

Den nya generationens system

Den nya generationens system med IDOSE® har nu en design och funktioner som ligger nära utformningen som systemet kommer att ha vid en framtida lansering. Tekniken har finjusterats och vidareutvecklats för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt i framtiden, när behandlingsområdet kan utökas med ytterligare indikationer.

Det nya generationens system är lättare att arbeta med för sjukhuspersonalen och även mer anpassningsbart efter patienternas individuella förutsättningar.

Intervju med dr Neil Fleshner

Den 21 november 2017 arrangerade SpectraCure ett möte där, bland andra, dr Neil Fleshner deltog. Dr Fleshner är professor vid avdelningen för urologi vid universitetet i Toronto och ansvarig uro-onkolog vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto där de första patienterna i företagets kliniska fas 1-studie behandlats.

Patent

Systemet med återkopplad dosstyrning är baserat på den patenterade och egenutvecklade kombinerade metoden att utnyttja samma optiska fibrer för behandling och insamlande av patientspecifik styrinformation. Tillsammans med IDOSE®-systemet för beräkning och styrning av optimala behandlingsparametrar utgör detta en unik produkt och behandlingsmetodik. En betydande patentportfölj med sju patentfamiljer med tolv godkända patent borgar för många års exklusivitet på marknaden. 

SpectraCures patentstrategi är att noggrant skydda tekniken på de större marknaderna såsom Nordamerika, Kina och Europa. Patentansökningarna befinner sig i olika stadier, från pågående till beviljade. Grundpatenten är godkända, bland annat i EU, USA, Kina och Japan.